Obchodní podmínky Malý průvodce z. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy (práva a povinnosti) mezi Malý průvodce z. s., se sídlem U třešňovky 3, Praha 8, 18200, IČ 11895632, která poskytuje výchovně vzdělávací činnosti a služby pro rodinu a domácnost na základě živnostenského oprávnění (dále jen „poskytovatel“) a objednavatelem služeb (dále jen „klient“).
 2. VOP jsou závazné pro všechny klienty a vycházejí z všeobecně závazných právních předpisů platných v České republice.
 3. Tyto VOP se použijí vždy, pokud smlouva mezi poskytovatelem a klientem neobsahuje jinou úpravu. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí též smluv, jež nebyly uzavřeny písemně.
 4. Poskytovatel provozuje internetové stránky www.maly-pruvodce.cz (dále jen „internetové stránky) a je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněn vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.
 5. Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat, a to bez předchozího informování klienta. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změnu VOP poskytovatel oznámí klientům jejich zveřejněním na internetových stránkách. Změna VOP je vůči klientům účinná prvním dnem následujícího po dni jejich zveřejnění.

DEFINICE POJMŮ

 1. Službou se rozumí poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Dále výchovně vzdělávací činnost, která se zaměřuje na předškolní vzdělávání. Konkrétní seznam nabízených služeb pro rodinu a domácnost, je uveden na internetových stránkách poskytovatele. Seznam služeb, které jsou poskytovány, se může měnit v závislosti na rozhodnutí poskytovatele v souladu s těmito VOP.
 2. Péčí o dítě se rozumí poskytování všestranné péče o dítě pečovatelkou, kdy péče o dítě zahrnuje vedle zabezpečení základních potřeb (zdraví, hygiena) také péče o jeho tělesný, psychický, rozumový a mravní vývoj. 
 3. Klient je fyzická osoba či právnická osoba, která v souladu s těmito VOP využívá služeb nabízených poskytovatelem.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku klienta a zajistit uskutečnění služeb odpovědnou osobou/zaměstnancem v souladu s údaji v objednávce klienta.
 2. Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat objednané služby řádně a s odbornou péčí.
 3. Služby jsou realizovány přímo poskytovatelem prostřednictvím jeho zaměstnanců, popř. prostřednictvím jeho prověřených obchodních partnerů (dále jen „partneři“), kteří jsou pravidelně a důkladně školeni a prověřování, za účelem dosažení co nejvyšší úrovně služeb nebo prostřednictvím externích poskytovatelů služeb, a to podle povahy poskytovaných služeb.
 4. V případě, že je to dle povahy služeb vhodné či účelné, nebo je to vyžadováno právními předpisy, zajišťuje poskytovatel pouze zprostředkování služeb partnerů nebo externích poskytovatelů služeb, kteří provedou služby pro klienta přímo na jejich odpovědnost.
 5. Poskytovatel má právo dle vlastního rozhodnutí odmítnout závaznou objednávku na služby, a to zejména v případech, kdy klient opakovaně neplní svou povinnost zaplatit za vykonané služby.
 6. Poskytovatel odpovídá za trestní bezúhonnost jeho zaměstnanců.
 7. Poskytovatel nese odpovědnost za škody způsobené zaměstnancem na majetku klienta nebo na zdraví dítěte. 
 8.  Na vyžádání je poskytovatel povinen předložit klientovi k nahlédnutí pojistnou smlouvu, pro případ újmy na zdraví dítěte či majetku v domácnosti týkající se všech pracovněprávních vztahů uzavřených se všemi zaměstnanci poskytovatele
 9. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené v důsledku nepravdivých, zkreslených nebo neúplně sdělených informací ze strany klienta ústní, písemnou či jinou formou.
 10. V případě, že zaměstnanec poskytovatele nebude schopen z jakéhokoliv důvodu vykonávat svoji práci, nabídne poskytovatel klientovi dle svých možností vhodnou náhradu.
 11. Poskytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu svých zaměstnanců při výkonu služeb.
 12. Poskytovatel je oprávněn zasílat veškeré písemnosti na poslední jemu známou e-mailovou nebo poštovní adresu klienta. V případě odepření převzetí zásilky se zásilka považuje za doručenou dnem odepření. Nepodaří-li se zásilku doručit, považuje se zásilka za doručenou třetím dnem po uložení u provozovatele poštovních služeb.
 13. Není-li možné den odepření zásilky či uložení zjistit, považuje se zásilka za doručenou dnem jejího vrácení poskytovateli.
 14. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen, a to bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Cena služeb již uzavřených smluvních vztahů však nemůže být jednostranně změněna bez vědomí a souhlasu klienta.
 15. U nadstandardních služeb jsou ceny stanoveny na základě individuální domluvy.
 16. V případě nepředvídatelné události (např. nouzový stav) nebo živelná katastrofa, kterou nemohl poskytovatel ovlivnit a která znemožnila či narušila poskytování služeb, hradí klient 60% z dané částky na pokrytí nákladů.
 17. V případě, že je to klientem vyžadováno, zajišťuje poskytovatel pouze zprostředkování služeb třetí osobou (dále jen „pracovník“), která bude provádět služby pro klienta přímo na svou odpovědnost, kdy mezi klientem a poskytovatelem dojde nejprve k uzavření Smlouvy o zprostředkování a po odsouhlasení navrženého pracovníka ze strany poskytovatele bude uzavřena příslušná smlouva o poskytování služeb mezi klientem a pracovníkem. Odměna za zprostředkování pracovníka bude splatná na základě faktury vystavené poskytovatelem, kdy splatnost faktury (daňového dokladu) bude 14 dnů od data doručení faktury.

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient je povinen za poskytnuté služby zaplatit sjednanou odměnu řádně a včas.
 2. Klient je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na níž požaduje od poskytovatele výkon služeb.
 3. Klient je povinen uvést veškeré potřebné údaje včetně všech upozornění na zdravotní stav dítěte, kterému bude poskytována péče. Evidenční list dítěte je klient povinen předat poskytovateli před prvním poskytováním péče dítěti.
 4. Klient je povinen oznamovat poskytovateli bez zbytečného odkladu změnu své kontaktní adresy, aktuálně platné e-mailové adresy a telefonního čísla, které uvedl při objednávce.
 5. Klient je seznámen s kompletním ceníkem služeb poskytovatele, který je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele.
 6. Klient objednává své služby přes poskytovatele. Klient se zavazuje nevstupovat bez písemného souhlasu poskytovatele do jakéhokoliv smluvního či obdobného vztahu se zaměstnanci poskytovatele, jehož předmětem bude stejný nebo obdobný rozsah služeb poskytovaný ze strany poskytovatele, a to po dobu poskytování služeb, a nebo po dobu 1 roku, po skončení poskytování služeb ze strany poskytovatele. Při porušení této podmínky klient souhlasí s úhradou smluvní pokuty ve výši 30.000 Kč. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká na základě objednávky/přihlášky.
 2. Objednávka služeb může být ze strany klienta provedena telefonicky, formou sms, e-mailem nebo prostřednictvím internetových stránek. V závislosti na povaze objednávky bude klient informován o podmínkách a ceně. Po odsouhlasení nabídky poskytovatele klientem se stává pro obě strany objednávka závaznou. 
 3. Objednávka musí obsahovat: jméno a příjmení klienta, jméno a příjmení dítěte (resp. dětí), místo požadovaného hlídání, rozsah požadovaného hlídání, telefonický kontakt klienta, popř. jméno a příjmení a telefonický kontakt zletilé osoby, která dítě k hlídání předá, resp. z hlídání vyzvedne, pokud to nebude sám klient. V případě objednávky jiných služeb než hlídání dítěte, je nutné uvést, o jakou službu se jedná, její rozsah, místo výkonu této služby.
 4. Klient má právo na bezplatné storno nezávazné webové, emailové nebo telefonické objednávky. Od okamžiku potvrzení nabídky klientem (předložené poskytovatelem klientovi na základě jeho nezávazné objednávky), se tato nabídka stává závaznou a platnou objednávkou.
 5. V případě, že klient zruší závaznou objednávku služeb v den, kdy mají být služby poskytovány, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 70 % z hodnoty objednaných služeb. Nedohodnou-li se poskytovatel a klient jinak, pokud bude závazná objednávka ze strany klienta zrušena 24 hod. před plánovaným poskytováním služeb, v takovém případě je poskytovatel oprávněn vyúčtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty objednaných služeb.
 6. Poskytovatel se se zájemcem dohodl na formě úhrady bankovním převodem na účet poskytovatele. Sjednaná odměna bude fakturována poskytovatelem zájemci vždy měsíc dopředu před uskutečněným hlídáním. Faktura bude vystavena vždy 25. den v měsíci a doručena zájemci elektronickou poštou na adresu uvedenou ve smlouvě se splatností 14 dní od data vystavení.
 7. Splatnost faktury (daňového dokladu) bude 14 dnů od data doručení faktury (daňového dokladu). Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 8. V případě, že poskytovaná služba bude delší, než je objednávka této služby a klient uhradil službu předem buďto na účet poskytovatele nebo v hotovosti zaměstnanci poskytovatele, klient je povinen uhradit dodatečnou částku za navýšenou dobu služby bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené poskytovatelem v rámci měsíčního vyúčtování.
 9. V případě neuhrazení částky do data splatnosti ze strany klienta, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 10. V případě poskytování péče o dítě hradí nebo zajistí stravování dítěte klient.
 11. V případě, že je požadována ze strany poskytovatele úhrada služeb předem a nebude tato ve splatnosti uhrazena, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb.
 12. V případě zaslání závazné přihlášky na námi konané kurzy a následné uhrazení zálohy, se klient zavazuje uhradit celou částku za daný kurz.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté ze strany klienta poskytovateli jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění souvisejících s objednávkou klienta.
 2. Osobní údaje klientů nebudou nijak zveřejněny a nebudou poskytnuty třetím osobám, vyjma osob specifikovaných v odst. 6.6 tohoto článku.
 3. Ochrana osobních údajů je pro fyzické osoby dána zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Osobní údaje, které jsou poskytnuty klientem poskytovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
 5. Klient dává poskytovateli svůj výslovný souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely poskytování služeb ze strany poskytovatele, a to až do doby jeho písemného odvolání souhlasu s tímto zpracováním. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 6. Poskytovatel je oprávněn poskytnout osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu partnerům a externím poskytovatelům služeb provádějících služby pro klienta, za účelem plnění povinností a na dobu do splnění všech povinností.
 7. Poskytovatel a všechny osoby vykonávající práci jeho jménem se zavazují mlčenlivostí o osobních údajích klienta, detailech výchovy dětí, chodu domácnosti a veškerých dalších podrobností týkajících se klienta.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Klient se zavazuje dodržovat tyto VOP. To stvrzuje svým podpisem smlouvy či závaznou objednávkou.
 2. Pro tyto VOP a veškeré právní vztahy mezi poskytovatelem a klientem platí právní řád České republiky.
 3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
 4. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP. Změny a doplňky VOP vyžadují písemnou formu.
 5. Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny mimosoudní cestou. Nedojde-li ke smírnému řešení, budou všechny spory, které vyvstanou z těchto všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi, řešeny podle českého hmotného i procesního práva před věcně i místně příslušným soudem.
 6. Klient je oprávněn z důvodu změny VOP nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, smlouvu mezi ním a poskytovatelem písemně vypovědět, přičemž tato výpověď musí být s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.
 7. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.11.2021