Všeobecné obchodní podmínky online produkty

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro online prodej výukových listů a online kurzů

 

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) platí pro nákup výukových listů Pomocné křídlo s.r.o. (dále „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní www.maly-pruvodce.cz.
 3. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně popisují a vysvětlují práva a povinnosti Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost
 4. VOP obsahují informace, které jsou podstatné pro Kupujícího před uskutečněním koupě. 
 5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

 • Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 • Důležité pojmy (definice)
 • Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
 • Cena produktů a platba
 • Dodací podmínky
 • Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
 • Odstoupení od Kupní smlouvy
 • Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 • Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 • Závěrečná ustanovení

 1. Důležité pojmy (definice) 
 2. PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je: Pomocné křídlo s.r.o.

IČ: 17477441

DIČ: ……………………………. 

S místem podnikání: U třešňovky 1860/3, Kobylisy, 182 00, Praha 8

Zapsaný v živnostenském rejstříku

Kontaktní telefon: +420 728 428 211

Adresa pro doručování elektronické pošty: kamila.broulikova@maly-pruvodce.cz

 1. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.maly-pruvodce.cz uzavře s Pomocné křídlo s.r.o. jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel. 
 2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud fyzická osoba do objednávky uvede IČO, má se zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.  
 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA.

Kupní smlouva, ve které je Kupujícím spotřebitel. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele. 

 1. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tzn. přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) hradí Prodávající. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 1. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY.

Platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. prostřednictvím automatického objednávkového systému, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. 
 2. POPIS PRODUKTŮ.

Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. 

 1. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (kliknutím) vybraný produkt nebo produkty.

Před odesláním objednávky můžete průběžně kontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře.  Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 

O obdržení objednávky budete informováni mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky.  Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než obdržíte potvrzení o přijetí vaší objednávky, ji můžete telefonicky nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) zrušit. V okamžiku doručení potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. 

V pochybnostech pravosti objednávky a nemožnosti její pravost ověřit, má se zato, že objednávka nebyla podána a nebude vyřízena. 

 1. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří objednávka Kupujícího, její přijetí ze strany Prodávajícího a tyto VOP. Prodávající smlouvu  archivuje v elektronické podobě a není veřejně  přístupná. 

 

IV.Cena produktů a platba

 1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktu nevzniknou náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je cenou konečnou.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak Prodávající není povinen Kupujícímu za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího  k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky Kupujícího a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi Kupujícím a Prodávajícím k jiné výslovné dohodě. 
 3. Není-li mezi Kupujícím a Prodávajícím výslovně ujednáno jinak, je Prodávající  povinen dodat Kupujícímu produkty až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. 
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol. Urychlí to dodání produktu. 

– Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned). 

– Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a onlinebankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickémubankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Případné další způsoby platby mohou být výslovně dohodnuty mezi Prodávajícím a  Kupujícím. Kupní cena se hradí v korunách českých. 

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná ihned od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na  bankovní účet Prodávajícího. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy.

O přijetí platby Prodávající vystaví Kupujícímu doklad o přijaté platbě a fakturu, kterou u online platebních metod obdrží Kupující obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby. 

 

 1. Dodací podmínky
 2. ZPŮSOB DODÁNÍ 

Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupněny postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. 

 1. DODACÍ LHŮTA 

Výukové listy značky bod.linky a/nebo on-line kurzy Malého průvodce (přístupové údaje) bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Prodávajícího. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Výjimkou je jen výše uvedená situace, kdy on-line kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní stejný předem avizovaný den.

 1. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte Prodávajícího. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP. 
 2. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP). 

 

 1. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
 2. Digitální obsah zasílám pouze Kupujícímu na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Prodávající měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do uživatelského účtu Kupujícího zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 3. Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe Prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto Prodávající nemůže odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET  

Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP je Prodávající oprávněn vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Spotřebitel může od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.

Odstoupit od této smlouvy lze bez uvedení důvodu, pokud produkt nesplnil vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě informujte Prodávajícího elektronicky na  kamila.broulikova@maly-pruvodce.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14 denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte doklad o koupi produktu a vaše identifikační údaje. 

 

 1. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na kamila.broulikova@maly-pruvodce.cz nebo odesláno poštou na adresu Prodávajícího uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP. Nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o využití garance budou Kupujícímu  vráceny  peníze, které Prodávající  přijal jako platbu za produkt. 
 2. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 7 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy je Prodávající oprávněn vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce. 
 3. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů a nebo k odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího pro podstatné porušení povinností Kupujícího z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a Kupující je povinen Prodávajícímu poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti. 

 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. 

 

 1. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

 

 1. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a/nebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že Prodávající vám nebude schopen nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že v přiměřené době nezjedná nápravu. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 2. Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží, pokud by před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, a/nebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
 3. Pokud Kupujícímu nebude produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím,  zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenalezne, uplatní reklamaci dle následujícího odstavce.
 4. Reklamaci Kupující u Prodávajícího uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu kamila.broulikova@maly-pruvodce.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Prodávající poskytne Kupujícímu písemné potvrzení, je-li Kupující spotřebitel. 

 

 1. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 2. Má-li Kupující k uzavřené Kupní smlouvě či jejímu plnění stížnost, kontaktuje Prodávajícího na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese kamila.broulikova@maly-pruvodce.cz.
 3. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 
 4. Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Prodávající uvádí, že není vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ). 

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. 
 3. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní. 
 4. Prodávající má právo tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 
 5. Tyto VOP jsou účinné od 19.12.2022.